فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 4

حل مسائل حسابداری صنعتی 65 ص

حل مسال حسابداری صنعتی 65 ص - ‏صنعتی 3 دکتر منصور گرکز ‏1 ‏ ‏به نام خدا ‏بودجه جامع ‏مسئله 1 صفحه83 حسابداری صنعتی3 پیام نور ‏بودجه فروش شرکت ت...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداری پیمانکاری 37 ص

حسابداری پیمانکاری 37 ص - ‏حسابداری قراردادهای پیمانی‏........................‏.................................‏.........‏............. &‏ 1 ‏ح...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداری و استاندارها 66 ص

حسابداری و استاندارها 66 ص - ‏مقدمه: ‏طی سه دهه گذشته جهان شاهد شکل گیری ‏تدریجی یک سیستم اقتصادی یکپارچه جهانی بوده است. دنیای تولید نیز در ادا...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداري

حسابداري - b‏حسابداري : كليات، تعريف، انواع، تاريخچه و اهميت ‏توضيح ‏اين مقاله در سال 1386 به هسته هاي علمي دانشگاه پيام نور پاكدشت ارائه شده اس...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداری صنعتی 70

حسابداری صنعتی 70 - 2 ‏قسمت‏ اول : ‏" مقدمه " ‏حسابداري صنعتي حوزه اي از حسابداري است . كه با هزينه يابي محصول سر كار دارد ، هزينه يابي محصول...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداری 117 ص

حسابداری 117 ص - ‏1 1 ‏م‏قدمه‌‏: ‏تئور‏ي‏ حسابدار‏ي‏ مجموعه‌ا‏ي‏ از فرض‏ي‏ات مبنا، تعار‏ي‏ف، اصول، مفاه‏ي‏م و نحوه استنتاج آنهاست که ز‏ي‏ربنا‏ي‏...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداري کارآموزي

حسابداري کارآموزي - ‏1...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداري مقاله کامل 15 ص

حسابداري مقاله کامل 15 ص - 2 ‏حسابداري : كليات، تعريف، انواع، تاريخچه و اهميت ‏چكيده ‏در دنياي امروز كه هر روز شكل تازه اي از ارتباطات اقتصادي ب...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداري مالياتي 79 ص

حسابداري مالياتي 79 ص - ‏1 ‏حسابداري مالياتي ‏پس از جنگ جهاني دوم‏،‏ بنا به دلايل متعدد بسياري از كشور ها در صدد اصلاح ساختار مالياتي خود برآمدن...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی